Draftujeme dobrovoľníkov pre komerčný svet

  • Online knižnica

Áno, aj takto môže znieť názov pro­jektu. Pro­jektu, ktorý vzni­kol zo srdca a pomáha množ­stvu ľudí. Takže Slo­ven­sko, vystri­haj sa!

 

Vlasy sú pýchou kaž­dej ženy. Nie každá si to však vždy uve­do­muje. Pri zasia­hnutí váž­nou cho­ro­bou, ako je rako­vina, často dochá­dza k ich strate a spolu so stra­tou vla­sov sa stratí aj seba­dô­vera a chuť do spo­lo­čen­ského života. Mirka Džu­pi­nová za OZ Liga proti rako­vine a vla­sové štú­dio Zdenky Vrbo­vej sa roz­hodli pomôcť. Pomôcť pro­jek­tom s náz­vom: Vysr­tri­haj sa Slo­ven­sko!.

 

Ako, prečo a koľ­kým ženám sa pomohlo?

Do Ligy proti rako­vine nám volali diev­čatá, ktoré chceli daro­vať vlásky na parochňu, či by to bolo možné. Dovtedy to nikde na Slo­ven­sku, ani v iných kra­ji­nách Európy (aspoň sme sa s tým nestretli) možné nebolo. Tak sme začali pre­mýš­ľať, ako by to možné mohlo byť. Bolo to nie­kedy kon­com júna. Začala som obvo­lá­vať vla­sové štú­diá, až sme sa stretli so Zden­kou a zis­tili sme, že mys­líme rov­nako.

Najprv sme si mys­leli, že od jed­nej dar­kyne bude jedna parochňa, no až keď sme sa stretli s pani paroch­niar­kou Giz­kou, pocho­pili sme, prečo to nie je až také jed­no­du­ché. Jedna parochňa sa kom­bi­nuje z via­ce­rých vla­sov (nie len z jed­nej hlavy), lebo pri výrobe vzniká veľa odpadu a nie všetky vlasy sú kva­litné a treba kom­bi­no­vať farbu a kvalitu…A navyše, aj keď vlásky dosta­neme dob­ro­voľne, stále sa nevyh­neme nákla­dom na výrobu parochne, ako je špe­ciálny mate­riál na čiapku, che­mické ošet­re­nie vlás­kov a samoz­rejme práca paroch­niarky, ktorá je naozaj mra­ven­čia.

 

Preto sme vymys­leli sys­tém. Potre­bo­vali sme zís­kať vlásky od veľa dar­kýň, aby sme mohli kom­bi­no­vať vlasy podľa požia­davky pacientky a záro­veň, aby sme mohli zapla­tiť ostatné náklady. 

Vďaka tomu, že pro­jekt sa uchy­til a Slo­vácí sú úúú­ú­žasný národ, môžeme všetky VHODNÉ vlásky pou­žiť do parochne — či už do výroby alebo na zapla­te­nie parochne. Takto sa vlasy stali novou natu­rá­liou :)

Pomohli sme 11-tim ženám, vychá­dza to pri­bližne 1 parochňa na mesiac a vyrá­bame práve ďal­šiu, 12-tu parochňu. Aj keď si uve­do­mu­jeme, že to nie je super­rýchla pásová výroba, žiaľ, spo­lu­pra­cu­jeme len s 1 vlá­sen­kár­kou a tá výroba parochne čosi trvá. A stále si hovo­ríme, že čo je lep­šie? Aspoň malá pomoc alebo žiadna? A s pro­jek­tom nemie­nime skon­čiť. teraz je to 11, o rok to môže byť dvoj­ná­so­bok, o dva roky…

 

">

 

Mirka a Zdenka! Pove­dzte nám, ako ste prišli s myš­lien­kou také­hoto pro­jektu?

Keď dve mladé baby plné ide­álov dajú hlavy dokopy, zrazu nič nie je nemožné. Stretli sme sa so Zden­kou. Najprv sme si sadli za stôl, o chvíľu na to sme si sadli aj ľud­sky. :) Dlhý čas sme sa roz­prá­vali, ako by sa to dalo. Už na prvom stret­nutí sme mali v hlave ideu a názov, aby sme vystri­hali Slo­ven­sko. Najprv sme si mys­leli, že vznikla nená­padná kam­paň, do kto­rej zapo­jíme tých ľudí, ktorí nám zavo­lajú. Až postupne sme si na ďal­ších stret­nu­tiach uve­do­mili, že z toho môže byť niečo oveľa väč­šie a výrobu parochní – tým aj pomoc pacient­kam, môžeme zde­sať­ná­so­biť.

 

Popíšte, o čo vlastne ide, ako sa dá pomôcť. I keď už snáď každý pozná tento pro­jekt.

Ide o pro­jekt, pri kto­rom chceme vyrá­bať parochne pre pacientky, ktoré si ju nemôžu dovo­liť. Na to, aby sme parochne mohli vyrá­bať, potre­bu­jeme vlasy. Veľa vla­sov. Všetky vhodné vlásky, ktoré nám prídu sú využité do parochne — či už na výrobu, alebo zapla­te­nie nákla­dov spo­je­ných s výro­bou. Všetky vlásky odkla­dáme tak, aby sa nepoš­ko­dili a čakajú u nás na svoje pou­ži­tie. Hovo­ríme schválne o vhod­ných vla­soch a stále to prí­zvu­ku­jeme, lebo žiaľ, chodí nám veľa vlás­kov, ktoré nevieme nijako využiť. Vždy nás to veľmi mrzí, keď nám prídu nevhodné vlásky (vlasy krátke, roz­štie­pené, far­bené do naozaj rôz­nych odtie­ňov, od ryša­vej až po modré vlasy, zni­čené, zle ostri­hané, zauz­lené…), lebo veľmi dobre ako ženy vieme, že keď nie­kto zmení účes, tak proste chce pomôcť, a keď pošle naozaj nevhodné vlasy, tak jeho snaha je zby­točná. Preto neus­tále prí­zvu­ku­jeme aké vlasy sú vhodné, aby ženy rad­šej počkali ten mesiac, dva tri, keď už sa roz­hodnú pre takú zmenu. A nech poriadne zagu­mič­kujú tie vlasy a nech s nimi nema­ni­pu­lujú zby­točne. Vážime si každý vlas, ktorý nám príde! Lebo nie­kedy ten darca aj napíše, že vie, že jeho vlasy asi nie sú vhodné, ale proste sa chcel zapo­jiť, tak to sa len usme­jeme a povieme si, že wou, aj tak ďaku­jeme. Ale nie­kedy dosta­neme o 10cm kratší ale krásny cop, tak to nás potom mrzí, že rad­šej mohol darca počkať ešte pol roka, keď už si to pes­to­val tri roky naprí­klad.

 

 

Kto môže poda­ro­vať vlasy a kto môže o ne požia­dať? 

Daro­vať- ja naprí­klad viem, že mám zni­čené, far­bené, riedke nekva­litné vlasy a neviem si pred­sta­viť, že by boli pou­žité do parochne. Najprv nech si každý položí otázku — viem si svoje vlasy pred­sta­viť v parochni? Ak áno, tak potom pod­mienky na daro­va­nie sú min. 40cm, nefar­bené, alebo far­bené do svet­lej­šieho odtieňu, kva­litné vlasy. Prečo 40cm? Lebo všetky ženy chcú dlhé parochne (a my vyrá­bame pre­dov­šet­kým pre mladé baby). A tie vlásky sa pri úprave aj tak ešte musia skra­co­vať kvôli roz­štie­pe­ným kon­če­kom alebo tvaru účesu. Záro­veň nie­ktoré vlásky nám pomá­hajú finan­co­vať výrobu parochne a aby sme z nich vedeli zís­kať peniažky, potre­bujú mať tiež určitú mini­málnu dĺžku.

Aké boli začiatky pro­jektu? Pri­hlá­silo sa veľa ľudí hneď alebo to nabe­ralo postupné grády? 

Ako sme skôr hovo­rili, samé sme neve­deli, čo môžeme čakať. Pri­pra­vo­vali sme sa na menší pro­jekt, no museli sme si hneď na začiatku pove­dať aj nie­koľko mož­ných sme­rov, kto­rým sa pro­jekt môže ube­rať — buď úplný fail, alebo úplný zázrak. A stal sa zázrak. Neboli to ani známe osob­nosti, ani žia­den virál, ani pla­tená reklama. Boli to fotky oby­čaj­ných ľudí, ktorí sa dali ostri­hať a zme­nili účes a tá zmena bola na 99,9% k lep­šiemu! Práve tie sa stali hitom inter­netu a tie sa začali šíriť.

 

Ako dlho už pro­jekt beží, koľko ľudí daro­valo vlasy a koľ­kým ženám sa už odo­vzdala nová koruna krásy? 

Pro­jekt má presne rok. Čiže je ešte bábätko a stále sa učíme novým a novým veciam a hľa­dáme spô­soby, ako pro­jekt roz­ši­ro­vať, aby sme mohli pomôcť viac ženám. Pomohli sme 11-tim ženám. Najm­lad­šieho a naj­star­šieho darcu nevieme, lebo síce si vedieme evi­den­ciu dar­cov, ale tieto veci sa už naozaj nedajú sle­do­vať — deň má len 24 hodín a aj spať musíme a aj svoju bežnú robotu musíme robiť — pro­jekt je len našou voľ­no­ča­so­vou akti­vi­tou. Tu však musím ešte sto­krát spo­me­núť Ligu proti rako­vine, ktorá celý pro­jekt zastre­šuje. Dala nám pries­tory a momen­tálne nám pomáha v obrov­skej miere ľud­skými zdrojmi. Práve máme v našom tíme jednu veľkú pomoc — Marti, ktorá je pro­jek­to­vou mana­žér­kou Ligy proti rako­vine a odvá­dza v pro­jekte od začiatku výbornú prácu.

 

Samantha Jone­sová v seriály Sex v meste pove­dala o boji s rako­vi­nou, keď si hľa­dala novú parochňu: “Ja nemám rako­vinu. ja mám pre­mi­éru a budem na nej žia­riť!” Musí to byť skvelý pocit, pote­šiť dámu novým výzo­rom, i keď to možno nie je vždy iden­tické, ako pred tým…

Keď sme začali s pro­jek­tom, vedeli sme, že ženám s rako­vi­nou taká oby­čajná vec ako je parochňa asi pomôže. Ale až keď sme sa stretli s prvými dámami, až potom sme pocho­pili, že to je VEĽKÁ vec. Väč­šia, ako sme čakali. Odozvy, ktoré dostá­vame sú nesku­točné. S nie­kto­rými diev­ča­tami som dote­raz v kon­takte, lebo sme si navzá­jom ovplyv­nili veľkú časť našich živo­tov. A to nejde vziať späť.

Čo pre vás pro­jekt zna­mená? 

My sme sa v pro­jekte našli ako osob­nosti, ako ženy, ako ľudia. Pre dar­cov zna­mená ešte viac. A pre ľudí, kto­rým pomo­hol zna­mená úplne naj­viac.

 

Je mnoho diev­čat a žien, ktoré by chceli daro­vať vlasy, avšak často sa toho boja. Čo by ste im odká­zali?

#vla­sy­do­rastu #poci­tos­táva Tak nevá­haj, a ak máš zdravé, krásne vlasy, neboj sa ich daro­vať na dobrú vec. Karma je predsa len zdarma a ľútosť z ukrá­te­nia vla­sov sa ti určite vynu­luje skve­lým poci­tom z uro­be­nia správ­nej veci!

 

 

My sme tento článok našli na www.startitup.sk. Hľadajte aj vy nové zaujímavé články!

https://www.startitup.sk/projekt-ziadny-iny-vystrihaj-sa-slovensko/

 

Za týmto projektom stojí

OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže